Regulamin

Regulamin Parkingu „Parking P38″

§1 Postanowienie ogólne

1. Parking jest zarządzany przez firmę CARGO Krystian Brudzyński NIP: 531-169-97-72 (nazwa handlowa: Parking P38) zwanym dalej Zarządzającym.

2. Jest parkingiem strzeżonym z bezpłatnym transferem na Lotnisko Modlin i powrotnym na parking, czynnym 24h przez 7 dni w tygodniu.

3. Zarządzający parkingiem zastrzega sobie prawo do zmiany cen rezerwacji poszczególne okresy parkowania znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji (rezerwacji).

4. Ceny wyrażone są w walucie polskiej PLN – firma nie jest płatnikiem podatku VAT.

5. Płatność za parkowanie regulowana jest z góry przed lub podczas przyjęcia samochodu na Parkingu.

6. Poprzez wjazd na teren Parkingu następuje zawarcie przez Użytkownika z Zarządzającym, umowy najmu miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

7. Zamawiając (rezerwując) lub wjeżdżając na teren Parkingu (Klient):
a) akceptuję warunki umowy przedstawione w niniejszym „regulaminie” i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
b) zawiera z Zarządzającym, umowy najmu miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
c) oświadcza, że jest osobą upoważnioną do użytkowania pojazdu

8. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§2 Rezerwacja miejsc i potwierdzenie rezerwacji

1. Rezerwacje miejsc parkingowych przyjmowane są poprzez:
a) formularz rezerwacyjny na stronie internetowej
b) telefonicznie – dzwoniąc na numer obsługi +48 690 590 390

2. Rezerwacja musi zawierać wszystkie niezbędne dane konieczne do jego realizacji w tym telefon kontaktowy.

3. Składając rezerwację Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych na zamówieniu przez administratora danych osobowych – CARGO Krystian Brudzyński (Zarządzający) na potrzeby związanych z działalnością administratora zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926/.

4. Klienci mają prawo wglądu w swoje dane, do ich aktualizacji, oraz usunięcia, a także do wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

5. Zarządzający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 ze zm.; dalej: Ustawa) i że spełnia wszystkie wymogi przewidziane przez Ustawę.

6. Rezerwacja zostanie zrealizowana pod warunkiem, że w danym terminie na parkingu będą dostępne miejsca parkingowe.

7. W przypadku braku dostępnych miejsc klient zostanie o tym poinformowany w procesie składania rezerwacji:
a) składając poprzez formularz internetowy – wyświetlenie odpowiedniego komunikatu przez system rezerwacyjny
b) składając telefonicznie – przekazanie informacji przez pracownika parkingu przyjmującego rezerwację

8. Klient może modyfikować dane rezerwacji, telefonicznie u pracownika parkingu +48 690 590 390, na stronie poprzez formularz kontaktowy lub wysyłając email na adres parking@parking-modlin.pl

§3 Rezygnacja i Zwroty

1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 r. “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient może zrezygnować z rezerwacji parkingu bez podania przyczyny.

2. Aby otrzymać zwrot zapłaconej i nierozpoczętej rezerwacji, należy anulować ją telefonicznie lub mailem na adres parking@parking-modlin.pl na 24 godziny przed deklarowanym terminem przyjazdu na parking.

3. Zwrot należności za opłaconą i niewykorzystaną rezerwację wysyłany jest w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na podane wcześniej niezbędne do wykonania przelewu dane : imię i nazwisko, adres, numer konta bankowego, numer rezerwacji

§4 Obowiązki korzystającego

1. Pozostawiony na parkingu Pojazd powinien być skutecznie zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczaniem się. Ryzyko skutków w tym zakresie ponosi w pełni Klient, równie w stosunku do osób trzecich.

2. Przyjęcie na parking samochodu z widocznymi uszkodzeniami zewnętrznymi zależy od decyzji pracownika obsługi Parkingu.

3. Zaparkowany pojazd powinien mieć szczelnie zamknięte szyby oraz wszelkie zamki tak, aby dostęp do wnętrza Pojazdu był niemożliwy.

4. Stan techniczny Pojazdu nie może zagrażać otoczeniu.

5. Ryzyko strat powstałych z powodu niesprawności technicznej Pojazdu na terenie Parkingu ponosi Klient, również w stosunku do osób trzecich.

6. Na terenie parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia, palenia papierosów oraz spożywania alkoholu.

7. Na terenie parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h oraz zasada pierwszeństwa pojazdu nadjeżdżającego z prawej strony.

8. Wszelkie awarie techniczne auta, należy niezwłocznie zgłosić obsłudze parkingu.

9. Na żądanie pracownika obsługi parkingu, Klient powinien okazać dowód rejestracyjny pojazdu.

10. Miejscem parkingowym jest wydzielona liniami powierzchnia na terenie parkingu przeznaczona na parkowanie pojazdu. Zaparkowany pojazd nie może przekraczać linii wyznaczonej do parkowania. Przekroczenie linii grozi naliczeniem dodatkowej opłaty za kolejne miejsce parkingowe.

§5 Zgłoszenie i reklamacje

1. W przypadku zaistnienia szkody, roszczenia będą rozpatrywane wyłącznie w sytuacji zgłoszenia ich przed wyjazdem Klienta z parkingu pracownikowi obsługi.

2. Parking nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
a) do których przyczyniło się zachowanie kierowcy pojazdu bądź osób, towarzyszących

b) wynikające z nieprzestrzegania przepisów Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.

c) powstałe na skutek zgubienia bądź udostępnienia osobie trzeciej dokumentów pojazdu lub kluczyków do pojazdu

d) spowodowane działaniem siły wyższej (tj. zdarzenie pochodzące z zewnątrz) niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia).

e) za szkody podlegające ochronie ubezpieczeniowej z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

f) w mieniu pozostawionym wewnątrz pojazdu, o ile nie zostało to uzgodnione z pracownikiem obsługi parkingu, który wyraził zgodę na pozostawienie tych rzeczy w pojeździe dokonując stosownej adnotacji w „Potwierdzeniu przyjęcia pojazdu na Parking”.